Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Viseld.hu Kft. – www.munkaruhanyomtatas.hu

Adatkezelési Tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában

Az Adatkezelő adatai

Cégnév:    Viseld.hu Kft.

Székhely:            9200 Mosonmagyaróvár, Kökény u. 9. 

Adószám:             26351519-2-08

Cégjegyzékszám:         08-09-030058

Weblap:            https://www.munkaruhanyomtatas.hu

Cégjegyzésre jogosult:     Kaszás Balázs

Telefon:            06702702367

E-mail:            info@viseld.hu

A Viseld.hu Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. 

A www.munkaruhanyomtatas.hu/ weboldal üzemeltetője a Viseld.hu Kft.

A jelen Tájékoztató az alábbiakat tartalmazza:

 • az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait; 
 • az adatkezelési célok felsorolását;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelései történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és 
 • hogyan történik a tárolásuk. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait!

Tartalom

Adatkezelési irányelvek    2

Hogyan kezeljük adatait?    3

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése    4

Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk?    5

 1. Adatkezelés neve: Bolti megrendelés 5
 2. Adatkezelés neve: Online regisztráció 6
 3. Adatkezelés neve: Megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés 6
 4. Adatkezelés neve: Áruszállítással kapcsolatos adatkezelés 7
 5. Adatkezelés neve: Hírlevél küldés 8
 6. Adatkezelés neve: Közösségi médiafelületeken keresztül érkező adatok kezelése 9
 7. Adatkezelés neve: Cookie-k (Sütik) 9
 8. Adatkezelés neve: Munkavállalók adatkezeléseire vonatkozó adatok 10

Technikai adatok – Mit teszünk az adatbiztonságért?    10

Adatkezelésünk elvei    11

Információbiztonság    12

Hol tároljuk az adatait?    12

Adattovábbítás, adatfeldolgozás    12

Milyen jogokkal élhet, milyen kötelezettségei vannak személyes adataira vonatkozóan?    14

 1. Tájékoztatáshoz való jog 14
 2. Az érintett hozzáféréshez való joga 14
 3. Helyesbítés joga 15
 4. Törléshez való jog 15
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 15
 6. Adathordozáshoz való jog 16
 7. Tiltakozás joga 16
 8. Visszavonás joga 16
 9. Bírósághoz fordulás joga 16

Adatvédelmi hatósági eljárás    17

Egyéb rendelkezések    17

Adatkezelési irányelvek

A Viseld.hu Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. 

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.  

A Tájékoztató célja: 

 • rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vonatkozó elveket, 
 • tájékoztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatban, 
 • tájékoztatja őket az Adatkezelővel szemben megillető jogaikról, azok gyakorlásának módjáról, 
 • a webáruház által kezelt személyes adatokról,
 • illetve a jogok gyakorlásához szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jogorvoslati formákról.

A viseld.hu webáruház adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.munkaruhanyomtatas.hu/adatvedelmi_nyilatkozat címen.  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor megváltoztatására. 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk!

A www.munkaruhanyomtatas.hu webáruház az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

Hogyan kezeljük adatait?

A www.viseld.hu weboldalán az adatokat közvetlenül Öntől kapjuk. Ezekben az esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapját. 

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:   

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);  
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);   
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);   
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);   
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);   
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése

Érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: Az érintettre vonatkozó bármely információ. 

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Adatkezelő:  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Közös adatkezelő: Az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés:  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelés korlátozása: A tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Harmadik személy:  Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki  vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz. 

Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk?

A webáruházban megjelenített termékek online, házhoz szállítással és bolti vásárlással rendelhetőek. Az online vásárlás regisztrációhoz kötött. 

  1. Adatkezelés neve: Bolti megrendelés 

Adatkezelés célja

Vásárlóval való kapcsolattartás, értesítés a megrendelt áru elkészüléséről

Érintettek köre

Valamennyi természetes személy, aki üzletünkben (9200 Mosonmagyaróvár, Kökény u. 9.) rendelést ad le egyedi termékekre.

Kezelt adatok

 • név
 • telefonszám

Felhasználás

papír alapon

Jogalap

Megrendelésre vonatkozó szerződés teljesítése

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)

Tárolási idő

vásárlást követő 30 nap; számla esetén 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján

Adattovábbítás

számla esetén könyvelő felé

  1. Adatkezelés neve: Online regisztráció

Adatkezelés célja

A webáruházunkban történő kosártartalom és/vagy vásárlás nyomon követése.

Érintettek köre

Valamennyi természetes személy, aki a webáruházunk oldalán regisztrál.

Kezelt adatok

 • név
 • jelszó
 • e-mail cím
 • telefonszám

Felhasználás

A megrendelés állapota a weboldalon nyomon követhető, a teljesítés megkezdésével, illetve annak folyamatával kapcsolatban külön értesítést nem küldünk. 

Jogalap

előzetes tájékoztatáson alapuló, kifejezett és önkéntes hozzájárulás – EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

Tárolási idő

a hozzájárulás visszavonásáig 

Adattovábbítás

nem történik

  1. Adatkezelés neve: Megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

A megrendelések teljesítése, a webáruházunkban történő vásárlás nyomon követése, számviteli kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre

Valamennyi természetes személy, aki a webáruházunk kínálatában lévő termékek közül vásárol.

Kezelt adatok

 • név
 • lakcím
 • szállítási cím
 • számlázási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • termék neve
 • fizetési mód – utánvét, előre utalás

Felhasználás

webáruház online felületén, online számlázási adatbázisban illetve papír alapon számviteli bizonylaton, 

A megrendelés állapota a weboldalon nyomon követhető, a teljesítés megkezdésével, illetve annak folyamatával kapcsolatban értesítést  küldünk. Amennyiben a megrendelés teljesítését követően tisztázandó kérdés merül fel, munkatársaink felveszik a kapcsolatot a megrendelővel a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Jogalap

Megrendelésre vonatkozó szerződés teljesítése – EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)

2000. évi C. törvény (Sztv.)

Tárolási idő

a 2000. évi C törvény (számviteli tv.) alapján 8 évig 

Adattovábbítás

A webáruház használata során a részünkre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a vállalkozásunk alvállalkozója  (futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez szükséges).

  1. Adatkezelés neve: Áruszállítással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítjuk az Ön számára.

Érintettek köre

Valamennyi megrendelő, aki a webáruházunk történt vásárlás után termékkiszállítást kér.

Kezelt adatok

 • név
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám

Felhasználás

áruszállító cég belső online rendelési felülete

Jogalap

Megrendelésre vonatkozó szerződés teljesítése – EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)

Tárolási idő

2001. évi CVIII. tv (e-kereskedelmi tv.) alapján

Adattovábbítás

Felhívjuk figyelmét, hogy az áruszállítás esetében adattovábbítás és adatfeldolgozás történik harmadik fél (adatfeldolgozói szerződés alapján), részére!

Webáruházunk megrendeléseit a GLS Hungary Kft. teljesíti.

  1. Adatkezelés neve: Hírlevél küldés

Adatkezelés célja

Tájékoztatás információkról, hírekről, érdekességekről, újdonságokról a webáruház termékeivel kapcsolatban. 

Érintettek köre

Valamennyi természetes személy, aki a webáruházunk oldalán hírlevélre feliratkozik. 

Kezelt adatok

 • név
 • e-mail cím

Felhasználás

webáruház online adatbázisában 

Jogalap

előzetes tájékoztatáson alapuló, kifejezett és önkéntes hozzájárulás – EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

Tárolási idő

a hozzájárulás vissza vonásáig 

Adattovábbítás

A webáruház szolgáltató adatkezelése alapján: „A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként webáruházak Admin felülete, Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC), Salesforce (salesforce.com EMEA Limited Company), Zendesk (Zendesk Inc.), Unbounce programok”

  1. Adatkezelés neve: Közösségi média felületeken keresztül érkező adatok kezelése

Adatkezelés célja

az adott közösségi oldalon a webáruház termékeinek/szolgáltatásainak megosztása, kedvelése és ezáltal a webáruház minél ismertebbé, népszerűbbé tétele.

Érintettek köre

valamennyi természetes személy, aki regisztrált közösségi oldalunkon –  https://www.facebook.com/viseld.huCsapatpolo;https://www.instagram.com/viseld_csapatpolo/

Kezelt adatok

a közösségi médiában Ön által nyilvánosságra hozott adatok.

Felhasználás

közösségi média admin felületein

Jogalap

előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes hozzájárulás

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

Tárolási idő

Az érintett hozzájárulásának vissza vonásáig

Adattovábbítás

A közösségi oldalak adatkezelése alapján.

  1. Adatkezelés neve: Cookie-k (Sütik) 

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a www.munkaruhanyomtatas.hu weboldal látogatóiról és eszközeikről;  

Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. Azonban lehetőség van a böngészőkben a beállítások módosítására, amelynek hatására jóváhagyható vagy elutasítható többek között a sütik tárolására, vagy a böngésző bezárásakor azok törlésére vonatkozó kérés.

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. a bejelentkezés igénybevételekor, így nem kell újra begépelni az adatokat. 
 • megkönnyítik a weboldal használatát;  
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 
 • Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit. A sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

Kezelt adatok köre:

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 

Felhasználás

webáruház admin felületén – online

Jogalap

előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes hozzájárulás

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

Felhasználási idő

Az érintett hozzájárulásának vissza vonásáig

  1. Adatkezelés neve: Munkavállalók adatkezeléseire vonatkozó adatok

Munkavállalóink GDPR – a személyes adatok védelmére vonatkozó – oktatásban részesültek.

Kezelt adatok köre:

A GDPR rendelet munkavállalóink adataira és adatkezelésére is vonatkozik. Ennek értelmében a Munka törvénykönyve rendelkezik. Ez alapján kötelezően meghatározott adatokat kezelünk és továbbítunk a hatóságok felé. Erre vonatkozó részletes adatkezelési előírások az adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatában találhatók.

Technikai adatok – Mit teszünk az adatbiztonságért?

A Viseld.hu Kft. a www.munkaruhanyomtatas.hu weboldalon a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:  

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);  
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Az adatkezelő további kijelenti, hogy az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen – pl.: korlátozott jogosultságok.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt – pl. magas biztonsági szintek bevezetése.

A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történő hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusirtó szoftverek használatát.

Adatkezelésünk elvei

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. 

Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. 

Adattakarékosság elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. 

Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. 

Korlátozott tárolhatóság elve:  a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89.  cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. 

Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

Elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős az előzőekben felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. 

Szükségesség és arányosság elve: lényegét tekintve megegyezik az adattakarékosság elvével.

Információbiztonság

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából. 

Weblapunk, illetőleg közösségi média oldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé. 

Hol tároljuk az adatait?

Az adatkezelő rendelkezésére álló adatbázis belső nyilvántartásának központi tárolási helye:

9200 Mosonmagyaróvár, Kökény u. 9.

Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat megismerők köre 

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, aki számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célra használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket. 

Érintettek kategóriái: azon természetes személyek, akik az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez beazonosított vagy beazonosítható személyes adatokat ad meg.

Adatfeldolgozók: az adatkezelő irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek, akik az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

A Viseld.hu Kft. adatfeldolgozói: 

Az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, akik személyes adatokat dolgoznak fel: 

Kik láthatják az Ön adatait?

Adminisztrációs kollégák

Hozzáférhetőség

weboldalon keresztül megadott minden adathoz

Jogalap

az adatkezelőnél munkaviszonyban áll Munka Törvénykönyve 71.§ – 101.§ alapján

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló könyvelő cég

Név. Lajta Kontír Könyvelőiroda Bt.

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 14.

Adószám: 25301054-1-08

Hozzáférhetőség

könyvelés: számlán szereplő adatok

bérszámfejtés: munkavállalói adatok

Jelen Szabályzat alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.

Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló informatikai szolgáltatásokat (tárhely-szolgáltatás, weboldal- karbantartás és e-mail kezelés, egyéb szoftver kezelés) nyújtó cég.

Tárhelyszolgáltatás,  webáruházbérlés és felügyelet: 

Név:

MediaArt Online Megoldások Kft.
9022 Győr, Szent István út 16/a. fsz. 2.
Adószám: 23395383-2-08
Közösségi adószám: HU23395383

Hozzáférhetőség

a weboldalon keresztül érkezett személyes adatok

adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.

Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

Futárszolgálat: 

Név: GLS Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Adószám: 12369410-2-44

Hozzáférhetőség

az áruszállítással kapcsolatban megadott személyes adatok

Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

Milyen jogokkal élhet, milyen kötelezettségei vannak személyes adataira vonatkozóan?

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.  

  1. Tájékoztatáshoz való jog 

A Viseld.hu Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.  

  1. Az érintett hozzáféréshez való joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 • Az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az adatforrásokra vonatkozó információ

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.  

  1. Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

  1. Törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Viseld.hu Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:   

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;   
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;   
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;   
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;   
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;   
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  
  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:   

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;   
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;   
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; 
 • ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

  1. Adathordozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

  1. Tiltakozás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

  1. Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.  

  1. Bírósághoz fordulás joga  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  

Adatvédelmi hatósági eljárás  

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A fenti jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

  Telefon: 0613911400  

Fax: 0613911410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu  

Egyéb rendelkezések 

Tájékoztatjuk arról, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben a Győri Járásbírósághoz fordulhat panasszal. 

A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014(II.26) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Érvényben: 2019. október 15.